مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت مجموعه‌ای مستقل و متشکل از تعدادی از اساتید و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی می‌باشد که در تلاش است گامهایی موثر در توسعه سه مقوله بزرگ و اساسی علم، فرهنگ و عقلانیت بردارد.

نشریه فقه و حقوق معاصر‎
نشریه فقه و حقوق معاصر‎
نشریه مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان
نشریه معارف علوم انسانی و علوم اسلامی‎
نشریه معارف علوم انسانی و علوم اسلامی‎