دكتر علي اكبر محمدزاده در جمع اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی استان قم: قوانين حمايت از خانواده نيازمند عينيت بخشي در جامعه است.

دكتر علي اكبر محمدزاده در جمع اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی استان قم بيان كرد: قوانين حمايت از خانواده نيازمند عينيت بخشي در جامعه است. حجت الاسلام و المسلمين دكتر علي اكبر محمدزاده كه در همايش خانواده و سبك زندكي در جمع اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی استان قم سخنراني مي كرد ضمن تبيين و تحليل قوانين حمايت از خانواده در نظام حقوقي ايران  افزود: قوانين حمايت از خانواده عليرغم وجود كاستي ها و كمبودها لكن بايد جنبه عيني و عملياتي به خود بكيرد تا خانواده ها اثار و بركات را شاهد باشند. اين استاد حقوق افزود: متاسفانه نقش قاضي زن در محاكم خانواده فقط يك نقش مشاوره اي است كه اين كافي نيست و باتبديل به نقش مستقل و موثر شود.

سایر اخبار: