پرسش های متداول

از بخش راهنمای نویسندگان می توانید فرمت مورد نظر را مطالعه و دقیقا طبق همان فرمت ارسال نمایید

زمان تقریبی برای پذیرش نهایی حداکثر یک ماه و نیم تا دو ماه می باشد

ابتدا باید مقاله در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد یعنی حداکثر پس از ۱۰ روز مشخص می شود که اصلا مقاله قابل داروی است یا خیر ؟ اگر قابل داوری بود جهت داوری ارسال خواهد شد

در صورت موجودی تا ۲ نسخه . در غیر اینصورت ۱ نسخه