زهرا کاتبی[۱]

چکیده

در عصر فراصنعتی نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حقهای بشر در معرض نقض جدی است. اهمیت موضوع خانواده موجب شد نویسندگان در مقاله فرارو جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند اگرچه تعدادی از این استاد در از مره مقررات قوام نایافته بین المللی است. میتواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده با شد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی مثبت ارزیابی میشود اما با وجود این تلاشهای مثبت متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.

کلید واژگان: اسناد بین المللی، تفاسیر عمومی، روز بین المللی خانواده ،سیاستهای خانواده محور، شورای حقوق بشر، قطعنامه های مجمع عمومی، مفهوم خانواده

[۱] – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامي قم

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
44 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: