فاطمه رادمهریان[۱]

چکیده

پژوهش حاضر براي رسيدن به هدف كلي خود، بررسي مفهوم شادي ، عوامل شادي، آثار شادي در دو ديدگاه و همچنين شباهتها و تفاوتهاي دو ديدگاه را به عنوان اهداف جزئي خود انتخاب و دنبال كرده است. با توجه به ماهيت بنيادي تحقيق و به كمك استدلال و استنتاج نتايج ذيل حاصل گرديد: همان گونه كه اسلام جهت تمام ابعاد وجودي انس ان دستوراتي را ارائه نموده است؛ شادي را هم به عنوان يك نياز مورد توجه قرار داده است . شادي ها را به دو دسته شاديهاي ممدوح ومذموم تقسيم بندي مي كند. شاديهايي كه موجب اعتلاي جسمي و روحي انسان شده و در نهايت منجر به سعادت اخروي فرد مي شود را مجاز مي داند و شاديهايي را كه همراه با فساد و هرزگي مي باشند و به زوال عقل و نابودي آخرت منجر مي گردند را نامشروع مي داند. علم روانشناسي نيز شادي را موضوع تحقيقات خود قرار داده است. هردو ديدگاه در باره عوامل ايجاد شادي و پيامدهاي آن مواردي را مطرح كرده اند كه نظرات آنها بسيار به هم نزديك مي باشد. همچنين هردو ديدگاه فوايدي را براي شادي بيان كرده اند كه دين اسلام آثار شاديهاي ناپسند را نيز مورد توجه بيشتري قرار داده است. در رابطه با نتايج حاصل از تحقيقات روانشناسي و دستورات اسلام نيز اختلافات جزئي به چشم مي خورد كه اكثراً ناشي از تفاوتهاي فرهنگي نمونه هاي تحقيق مي باشد.

واژگان کلیدی: اسلام، روانشناسي، شادي

 

[۱] – کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-  f.radmahhian@gmail. com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
322 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: