شهربانو نیکوکار[۱]

چکیده

دراسلام وبراساس آیات وروایات وسیره معصومین (ع)حق اشتغال زنان درپیشه های مشروع ثابت شده  است وموازین والگوهایی هم برای ازبین بردن آثار وپیامدهای ناشی ازا شتغال بی رویه تعیین گردیده است.ازجمله تناسب شغل باویژگیهای زنانه،حجاب وعفاف وعدم اختلاط،تعارض نداشتن شغل زن باحقوق همسروفرزندان .مکتب فمینیسم هم که زنان رابعداز انقلاب صنعتی باسیاستهای سرمایه دارا ن به سوی کارخانه ها کشیدبه دلیل  درنظرنگرفتن تفاوتهای طبیعی زن ومردشعارتساوی حقوق این دوجنس ،موجب گسترش ناهنجاریهای زیادی دراجتماع شد، وازآنجاکه با الگوهای مطلوب اشتغال که اسلام آن رابیان کرده بسیار فاصله داشت لذا اشتغال زنان راباچالش های زیادی همراه کرد. ازجمله به کارگیری زنان درمشاغلی بادست مزدپایین ترنسبت به مردان ،انواع نابرابری های قانونی درحیطه کاروفعالیت و…دراین مقاله  سعی بر آن است علاوه برتطبیق دومکتب اسلام وفمنیسم درباره اشتغال  بیرون ازمنزل زنان به این سوالهاپاسخ داده شود :آیازن ازنظر اسلام می تواند صاحب شغل وکسب وکارشود؟همچنین اگراسلام کاربیرون ازخانه رابرای زن پذیرفته آیانسبت به شغل او محدودیت وشرایطی فرض نکرده است؟آیازن همچون مردمی تواند درتمام شئون اجتماعی دخالت داشته باشد ونسبت به امورات جامعه فعال باشد؟درصورتی که جامعه به حضورزنان درمشاغل رسمی نیازمند باشد آیاامکان جمع بین این دو مسئولیت هست؟آیامیان شغل زن ووظایف خانوادگی اش تعارضی وجوددارد؟آیاوجودقوانین حمایتی ضروری به نظر می رسد؟بنابراین سعی شده که به این سوالات به روش کتابخانه ای وبه شیوه توصیفی ـ تحلیلی پاسخ داده شود.

کلید واژگان: اشتغال، زنان، ادله ، آثار، اسلام، فمنیسم

 

[۱] – طلبه سطح ۳ حوزه علمیه خواهران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
491 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: