داوران

دکتر سید علیرضا حسینی، استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر سید حسن امامیان، استادیار جامعه المصطفی العالمیه

دکتر محمدعلی حیدری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر سید محمد هادی مهدوی اردکانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر احمد عابدی، دانشیار دانشگاه قم

دکتر محمد مهدی کریمی نیا، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

دکتر سید احمد شمس، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر حسین عندلیب، استادیار دانشگاه بین المللی المصطفی(ص)