نشریه معارف علوم انسانی و علوم اسلامی
سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

مصلحت یا افضلیت امام

معصومه سعید[۱] چکیده در دیدگاه شیعه افضلیت یکی از شروط امامت است. اما عده ای از متکلمان اشعری و معتزلی تقدیم مفضول بر افضل را

متن کامل...