علی اکبر محمدزاده [۱]

چکیده

از جمله حقوق مالی بانوان مساله ارث است. این مساله در طول تاریخ با رویکردهای گوناگونی از سوی ادیان و نظام های حقوقی مواجه شده است. ارث زنان در دو دین بزرگ و جهانی اسلام و مسیحیت نیز مورد توجه بوده است و متون مقدس این دو دین درباره این مساله احکامی را بیان کرده اند. بررسی و مقایسه رویکرد اسلام و مسیحیت در مساله ارث زنان با توجه به گسترش و نفوذ این دو دین در نقاط مختلف دنیا از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «اسلام و مسیحیت نسبت به مساله ارث زنان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و بین این دو رویکرد چه شباهت ها و تفاوت های وجود دارد؟». فرضیه پژوهش آن است که اسلام و مسیحیت در اصل ارث زنان تقریبا نظری مشترک دارند در عین حال تفاوت هایی بین این دو مکتب وجود دارد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

واژگان کلیدی: ارث، ارث زنان، اسلام، مسیحیت.

[۱] – حقوقدان و مدرس دانشگاه؛ رئیس مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت.

ailakbarmohammadzadeh@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
353 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: