فرآیند پذیرش مقالات

کلیه مقالاتی که به این فصلنامه ارسال می گردد در ابتدا توسط سردبیر مورد بررسی قرار می گیرد در صورت عدم مشابهت بیش از ۲۰ درصد به هیات تحریریه ارسال می شود. در جلسه هیات تحریریه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط اولیه جهت داوری مقاله آماده ارسال برای داوران می گردد.

در اینجا به نویسنده اعلام می گردد تا هزینه داوری را پرداخت نماید و پس از آن به داوران ارسال می گردد این هزینه به هیچ وجه قابل عودت نمی باشد.

پروسه داوری به این شکل است که ابتدا مقاله توسط ۲ داور مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نظر مساعد منوط به اصلاح برای اصلاح مجددا به نویسنده ارسال می گردد. نویسنده ملزم است دقیقا طبق نظر داوران مقاله خود را اصلاح نموده و ارسال نماید.

سپس مقاله اصلاح شده برای داور نهایی ارسال می گردد که معمولا یکی از همان دو داور اولیه می باشد. پس از نظر مساعد یا نامساعد داور نهایی مقاله مجددا در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری های نهایی انجام شده و وضعیت مقاله تعیین تکلیف می شود. در انتها اگر نویسنده نامه پذیرش بخواهد در صورت تایید مقاله جهت چاپ نامه پذیرشی برای نویسنده ارسال می گردد.