فقه و حقوق معاصر
سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۵