سمیّه اللهی قره باغ[۱]

چکیده

سوادتربیتی معلم، دربرگیرنده عامل رشد سازنده شخصیت دانش آموزان در محیط کلاس، مدرسه و خارج از مدرسه است که به دنبال تربیت دانش آموزان به دور از سهل انگاری و متناسب با سطح انتظاری رفتاری صحیح و حذف و یاکاهش ناهنجاری های آنان در زیر سایه آگاهی بخشی و گسترش ارزشهای والای انسانی، معنوی و اخلاقی و استفاده از روش های نوین و مناسب تربیتی با هدف تربیت نسل دانش آموزانی شایسته برای جامعه است.در تحول جوامع بشری، نقش شایستگی های اخلاق، معنویت و عواطف به عنوان روح حاکم و امر غالب اند و از طرف دیگر داشتن سواد تربیتی یکی از مهمترین انواع سواد از نظر سازمان یونسکو است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شایستگی اخلاقی، معنوی و عاطفی و نقش آنها در مسیر ارتقا سواد تربیتی معلم به منظور پرورش شاگردانی شایسته است که به روش تحلیلی – توصیفی از منابع معتبر کتابخانه ای انجام شده است. نتایج مقاله نشان می دهد مؤلّفه های معنویت و اخلاق و عواطف به عنوان فضلیت ها و ارزش های انسانی برای حرفه ی معلم مطرح هستند و نقش مهمی در افزایش سطح سواد تربیتی معلم دارند.

کلید واژگان: سواد تربیتی معلم، معنویت، اخلاق حرفه ای،شایستگی های عاطفی

[۱]. سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته تفسیر و علوم قرآن، مرکز تخصّصی تفسیر و علوم قرآنی الزهرا (سلام الله علیها)، شهر ارومیه، آموزگار منطقه نازلو، شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران، کد پرسنلی: ۲۹۰۲۰۵۵۷، فعال فرهنگی و نویسنده مسؤول، s.garabaghi1010@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
70 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: