مریم ویسی[۱]

چکیده

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که هسته اولیه زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد و از دیدگاه کارکردی، روابط خویشاوندی و خانوادگی ضرورت های اساسی مربوط به بقا را برآورده می کند. اهمیّت پرداختن به موضوع تحکیم خانواده، ریشه در اهمیّت نهاد خانواده دارد؛ تا آنجا که سعادت و شقاوت امّت‌ها، مرهون رشادت و ضلالت خانواده می‌باشد. کارکرد خانواده به عنوان واحد اجتماعی، نقش انکارناپذیری در برقراری نحوه تعامل ها ی اجتماعی داشته و عملکرد سالم و سازنده، ضامن سلامت و نشاط جامعه، و برعکس عملکرد بد و آشفته موجب تهدید سلامت آن می شود. امروزه به دلیل عدم به کارگیری سبک زندگی اسلامی در تشکیل خانواده، نحوه انتخاب همسر، وجود آسیب‌های اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد، و … کارکردهای خانواده دچار چالش های فراوان و نگران کننده شده، تا آنجا که شرایط برای تدوین برنامه تربیتی دشوارتر شده است. مسأله اصلی در این مقاله کارکرد تحکیم بنیاد خانواده در اجتماع با رویکرد سبک زندگی اسلامی است؛ که به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تحلیل داده ها پرداخته شد. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که تحکیم خانواده مهم‌ترین سد در برابر آسیب‌های اجتماعی بوده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به منظور بهسازی محیط زندگی اجتماعی، همواره ساده تر، و کم هزینه تر از درمان است.

واژگان کلیدی: خانواده، حجاب، فرزندآوری، آسیب های اجتماعی.

[۱]. فارغ التحصیل سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن؛ جامعه الزهراء(س)؛ استاد حوزه علمیه خواهران ایلام؛ Weisi287@gmail.com.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
171 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: