رحیم صفری[۱]

حسین عندلیب[۲]

چکیده

درباره تاریخ تشیع بحث های فراوانی بین مورخین و دانشمندان مطرح بوده است. لکن برخی فرضیه های قابل تامل و نقد است. یکی از این فرضیه ها پیدایش شیعه در روز سقیفه را معتقد است و یک فرضیه دیگر شخصی به نام عبدالله بن سبا را بنیانگذار تشیع معرفی می کند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که : «آیا پیدایش شیعه در روز سقیفه یا بنیانگذاری آن توسط عبدالله بن سبا مستند تاریخی یا نقلی دارد ؟» برای پاسخ به این پرسش باید ادله تاریخی و نقلی این فرضیه ها مورد بررسی و نقد قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

واژگان کلیدی: فرضیه ها، تحلیل، سقیفه، عبدالله بن سبا.

[۱] – طلبه سطح ۲ حوزه علمیه قم.

[۲] – استادیار گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.hoseinandalib@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
105 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: