عالیه رستمی بوراچالو[۱]

محمّدمهدی کریمی نیا[۲]

چکیده

انقلاب در شناساندن اهداف متعالي به مردم، تبيين معنا و مفهوم صحيح و درست از انتظار، نیروسازی نسل منتظر، اميدواري به انقلاب جهاني مهدوي، آماده سازي در حوزه فردي و اجتماعي براي نزديک ساختن عصر ظهور منجي، خودباوري و تصميم به زمينه سازي ظهور وغیره، ايفاي نقش کرده است. نوشتار حاضر با هدف شناسايي نقش انتظار و نیروسازی در استمرار انقلاب  با روش توصيفي- تبیینی و روش گردآوری اطاعات از نوع کتابخانه­ای به رشته تحریر در آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که استمرار انقلاب يک گام بسيار اساسي به سمت ظهور بوده؛ حرکتي متکي بر قرآن، سنت و امامت است؛ زيرا با ابتنا بر مباني ديني و شيعي، نگرشي نو و ابتکارگونه به انقلاب جهانی ارائه کرده است.

واژگان کلیدی: انتظار، امید، انقلاب اسلامی، نیروسازی

[۱]. سطح دو (کارشناسی)، رشته علوم حوزوی، حوزه علمیه خواهران حضرت زینب کبری (س)، شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران، پژوهشگر و فعال فرهنگی، alieh2013rostami@gmail.com

[۲]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم، نویسنده مسؤول، kariminia@quran.ac.ir

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
71 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: