بهنوش ایمانی نسب[۱]

 سید نجم الدین موسوی[۲]

 حجت اله وحدتی[۳]

چکیده

اهمیت تبلیغات در رابطه با شکل گیری نگرش ها و ایجاد روابط قوی با مشتریان ، در زمینه تصمیم گیری خرید در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه امروزه حائز اهميت است، ایجاد و برقراري روابط قوی با مشتریان از طریق تبلیغات و تصویر سازی مناسب به منظور ارتقاءكيفيت ذهني ادراك شده آنان از کالا وخدمات مي باشدكه اين امر سبب ايجاد وفاداري و تصویر ذهنی مناسب در مشتريان خواهد شد. شناسایی این که چگونه تبلیغات و تصویر سازی مناسب منجر به ایجاد تصویر ذهنی، وفاداری مشتریان ، بهبود کیفیت درک شده مشتریان از کالا و خدمات و در نتیجه قصد خرید مشتری می شود، برای مدیران بازاریابی بسیار ارزشمند است و مي تواند سبب كسب مزيت رقابتي براي سازمان ها بخصوص در بخش کالا و خدمات گردد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر غیرواقعی بودن در تبلیغات بر قصد خرید با نقش واسطه گر تصویر ذهنیت و قضاوت مصرف کننده می باشد. روش انجام این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه لرستان شهر خرم آباد می باشد که روش نمونه گیری آن به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد  و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss  و pls استفاده شده است.

کلمات کلیدی: غیرواقعی بودن ؛ تبلیغات ؛ تصویرذهنی؛ وفاداری مشتریان ؛ قضاوت مصرف کننده ؛ قصدخرید.

[۱]دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه لرستان، لرستان

be.imani9244@gmail.com

[۲] دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه لرستان

[۳]دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه لرستان

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
84 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: