محمد شجاعی کمک سفلی[۱]

محسن محمدی[۲]

چکیده

     تخلفات ساختمانی در ایران عموماً همان تخلفات مذکور در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است. تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان را می گویند و انواع مختلفی اعم از ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم، کاربری و…  می باشد.تحقیق حاضر  به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اقسام تخلفات ساختمانی ناظرین ساختمان می پردازد و نتایج یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر، امر نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهری را برعهده دارند. مسئله مهمی که در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت شرایط تحقق و مبانی مسئولیت مدنی ناظرین ساختمانی در امر ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهرها و همچنین مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و پرداخت خسارت است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که مهندس ناظر و نظام مهندسی، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی در قبال تخلفات در ساخت و سازها در محدوده شهرها دارای مسئولیت مدنی بوده و  نظریه تقصیر مبنای مسئولیت آنهاست،بدین معنی که هر یک ناظرین برحسب و به میزان تعهداتشان در قبال تخلفات در ساخت و سازها متعهد هستند. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی ناظرین ساختمان پرداخت خسارت و جریمه است. مهمترین مراجع رسیدگی به تخلفات در ساخت و سازها در محدوده شهرها هم کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی هستند.

کلیدواژه ها: تخلفات ،ساختمان،ناظرین

[۱] -کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

[۲] -کارشناس ارشد حقوق عمومی.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
17 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: