محسن محمدی[۱]

محمد شجاعی کمک سفلی[۲] 

چکیده

توسعه درلغت به معنی گسترش و بهبود است. توسعه اگرچه دارای بعد کمی نیز می باشد ، اما دراصل دارای ابعاد کیفی است .توسعه ی اقتصادی فرآیندی است که درآن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی درساختار های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد و  به مرحله بالاتری ازپیشرفت اقتصادی می رسد.به این ترتیب ، می توان گفت رشد جزئی ازتوسعه است و همراه با توسعه اقتصادی حتماً رشد اقتصادی –اگرچه با تأخیر زمانی –حاصل می شود.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی راهکارهای تحقق توسعه پایدار بر اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته ایم و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از جمله راهکارهای تحقق این موضوع اصلاح سیستم اداری و سازمانی، اصلاح سیستم مدیریت، اصلاح ساختارهای اقتصادی وبقیه موارد می توان اشاره نمود.

واژگان كليدي: راهکار،توسعه پایدار، اصل ۴۴ قانون اساسی

[۱] – کارشناس ارشد حقوق عمومی.

[۲] -کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
95 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: