فقه و حقوق معاصر
سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان ۱۳۹۴