لعیا باقریان[۱]

 

چکیده

بررسی جایگاه و حقوق زنان در ادیان و مذاهب گوناگون دارای اهمیت است. امروزه در داوری و ستایش از ادیان و مذاهب گوناگون به محتوای ادیان نظاره می شود و آن دینی که به صورت حداکثری در ارتقای جایگاه و حقوق زنان تلاش کرده است مورد تمجید و اقبال قرار می‌گیرد. یکی از آیین ها که پیرامون زنان به بیانات، احکام و دستورات پرداخته است، آیین زرتشت می‌باشد. بنابراین سوال این پژوهش آن است که «جایگاه و حقوق زنان در آیین زرتشت در چه سطحی قرار دارد؟» برای پاسخ به این پرسش باید متون زرتشتی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

 

واژگان کلیدی: حقوق زنان، آیین زرتشت، ایران باستان، عهد ساسانیان.

 

[۱] – دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گروه ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
620 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: