پیمان عباسیان[۱]

حسن رحیق اغصان[۲]

 

چکیده

پیشرفت بشر و بهره گیري از فن آوري نوین اطلاعات اگرچه حلّال بسیاري از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فن آوري هاي جدید به صورت مشخص در اینترنت ظرف و محلی براي ارتکاب برخی جرایم گشته است. لذا با توجه به نفوذ عمیق رایانه در همه عرصه ها و جنبه هاي زندگی انسان، بسیاري از جرم هاي کلاسیک قابلیت ارتکاب با رایانه را دارند، مهم ترین مصداق هاي جرم هاي علیه اشخاص یعنی قتل عمدي و غیر عمدي و ایراد آسیب بدنی عمدي و غیرعمدي را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانه اي بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه هاي یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم هاي علیه شخصیت معنوي اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد.فقدان قوانین مدون و نیز عدم وجود ضمانت اجراي مناسب و نیز عدم تناسب مجازات این جرایم از علل شیوع و تکرار جرایم رایانه اي می باشد.

 

کلمات کلیدی : جرم سایبری، فضای مجازی، جرایم علیه اشخاص

 

[۱] -مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

[۲] -دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
327 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: