حسن رحیق اغصان[۱]

چکیده:

در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضاي مجازي و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق هاي جرم هاي علیه اشخاص یعنی قتل عمدي و غیر عمدي و ایراد آسیب بدنی عمدي و غیر عمدي را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهاي بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه هاي یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم هاي علیه شخصیت معنوي اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوي افراد تقسیم می شود، در محیط مجازي بررسی می کنیم.

واژگان کلیدی: جرائم علیه اشخاص، جرم سایبری، فضای مجازی، تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی.

 

[۱] – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.hasan.raq@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
193 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: