فقه و حقوق معاصر
سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶