زیبا زلقی[۱]

 کبری عبدالهی[۲]

مرضیه امری[۳]

 

چکیده

بررسی نظریه معرفت در اندیشه علامه مجلسی به عنوان شخصیتی شاخص در حوزه اخبار و احادیث از یک سو و جریان اصحاب معارف یا همان مکتب تفکیک از سوی دیگر موضوع مورد پژوهش این نوشتار است. پرسش مطرح این است که چه رابطه ای میان این دو نظریه وجود دارد. آیا می توان نظریات اهل تفکیک را قرائتی دیگر از اندیشه اهل حدیث دانست. از این رو با مقایسه جداگانه هر کدام از این دو جریان و با هدف شناخت بیشتر جریان اصحاب معارف به این نتیجه دست یافتیم که همگونی نظرایات معرفتی این دو از تشابه قابل توجهی برخورار است به گونه که نظریات اهل تفکیک در این مسئله را در واقع باید همان نظریات اصحاب حدیث دانست.

 

کلید واژه‌ها: معرفت شناسی، اصحاب حدیث، مکتب تفکیک، علامه مجلسی

 

[۱] – دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام، دانشگاه اهواز.

[۲] – دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

[۳] دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامی قم.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
263 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: