فقه و حقوق معاصر
سال ششم ، شماره یازدهم، بهار ۱۳۹۹