شهرام طايفه شهاب[۱]

چکیده:

تجربیات و مشاهدات رسانه‌ای روزمره حکایت از تفاوت غیرقابل انکاری میان استقرار نظم نوین جهانی به صورت عقلانی و کانتی با دیدگاههای شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و نشان مي‌دهد که حقوق بین‌الملل نوین به شدت از سوی سیاستهای جهانی ابرقدرتهای حاضر در شورای امنیت تحت فشار و انقیاد بوده و با سیاستهای دوگانه و چندوجهی که به شدت سودگرایانه و مرکانتیلیستی هستند گام برمیدارد بی‌تفاوتی شورای امنیت در نسل‌کشی رواندا و بوسنی‌هرزه‌گوین و برمه و اقدام سریع این شورا در مقابله با تجاوز صدام به کویت و رهاسازی آن گویای این چشم‌انداز غیرعادلانه و ماکیاولی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های تحقیق ثابت می‌کند که شورای امنیت قرائت خاص خود را از نظم نوین جهانی دارد که به طور قطع ریشه در اراده ابرقدرتهای دارنده حق وتو دارد و مهره‌های شطرنج روابط بین‌الملل نه با معیارهای حقوق بین‌الملل که با اقتدارگرایی آنها چیده شده و به پیش می تازد.

واژگان کلیدی: نظم نوین جهانی، شورای امنیت، نظم عمومی بین‌المللی، جرج‌بوش، سازمان ملل متحد

[۱] – دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز                         Shahab898@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
267 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: