اشکان فتاحی[۱]

چکیده

در دهه‌های اخیر، شاهد افزایش نقش بازیگران غیردولتی مانند سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های غیردولتی در نظام بین‌الملل بوده‌ایم.این تحولات، موضوعات جدیدی مانند حقوق بشر، محیط زیست و تجارت بین‌الملل را به عرصه حقوق بین‌الملل وارد کرده است.بازیگران جدید در نظام بین‌الملل، خواهان حقوق و تعهداتی متناسب با نقش و جایگاه خود در این نظام هستند. این امر منجر به پیدایش قواعد و هنجارهای جدید در حقوق بین‌الملل شده است.تحول بازیگران نظام بین‌الملل، بر فرایندهای وضع، اجرا و تفسیر حقوق بین‌الملل نیز اثر گذاشته است نظام بین‌الملل در حال تحول دائمی است و این تحولات، بازیگران و ساختارهای قدرت را نیز دگرگون می‌کند. حقوق بین‌الملل به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای حاکم بر روابط بین دولت‌ها، از این تحولات بی‌تأثیر نیست. تحول بازیگران نظام بین‌المللی، منجر به پیدایش موضوعات و چالش‌های جدیدی در حقوق بین‌الملل می‌شود.بازیگران جدید در نظام بین‌الملل، خواهان حقوق و تعهداتی متناسب با نقش و جایگاه خود در این نظام هستند.تحول بازیگران نظام بین‌الملل، منجر به دگرگونی در منابع و قواعد حقوق بین‌الملل می‌شود.و بر فرایندهای وضع، اجرا و تفسیر حقوق بین‌الملل اثر می‌گذارد.

کلمات کلیدی: تحول بازیگران نظام بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، موضوعات جدید حقوق بین‌الملل، بازیگران جدید حقوق بین‌الملل، قواعد و هنجارهای جدید حقوق بین‌الملل، فرایندهای حقوق بین‌الملل.

[۱] – كارشناسي ارشد حقوق بین الملل.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
861 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: