وحید ویسی[۱]

چکیده :

   حقوق بشر هنجارهايي اخلاقي و قانوني براي حمايت همه ي انسان ها در همه جاي دنيا در برابر سوء رفتارهاي سياسي، قانوني و اجتماعي هستند. حق آزادي دين ، حق متهم براي برخورداري از محاكمه ي عادلانه و حق مشاركت سياسي نمونه هايي از حقوق بشر هستند. اين حقوق در سطوح بين المللي در اخلاقيات و قانون موجوداند. مخاطب اين حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پايبند باشند و ارتقايشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ي اين حقوق، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و اسناد و معاهده هاي پر شمار پيامد آن است. تحولات بین المللی بیانگر آن است که جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین همچنان در کانون توجهات جهانی قرار دارد. رژیــم صهیونیســتی اســرائیل از زمــان تأســیس تاكنــون جنایــات زیــادی را در ســرزمینهای اشــغالی فلســطین مرتکــب شــده اسـت. اسـرائیل از ابتـدای پیدایـش و حضـور در فلسـطین، در كنـار تمـام مسـائل نظامـی و خشــونتهای كار گرفتــه در برابــر مســلمانان ســرزمینهای اشــغالی، بــه صــورت گسـترده بـه نقـض حقـوق بشـر نیـز پافشـاری داشـته اسـت. اسـرائیل بارهـا بـه دلیـل نقـض حقـوق زنـان در رتبـه نخسـت گـزارش حقـوق بشـری سـازمان ملـل قـرار گرفتـه و در جایــگاه نخســت بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر جهــان حضــور یافتــه اســت. قطعنامه هایــی كــه علیــه اســرائیل در زمینــه نقــض حقــوق بشــر صــادر شــده اســت، مملــو از «درخواســتها،» «محکومیتهــا،» «ابــراز نگرانیهــا» و «ابــراز تأســفها» و همچنیــن دســتور بــه «پایــان دادن فــوری» بــه نقــض حقــوق بشــر بــود.

واژگان کلیدی : حقوق، تکالیف، دولت ها، جنایت، بشریت، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه.

[۱]– كارشناسي ارشد حقوق جزا

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
256 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: