مهری زارعی[۱]

مهدی عبادی[۲]

چکیده

نماز یکی از مناسک دین است که آداب مخصوصی من جمله پوشش زنان دارد این امر در تمامی مذاهب اسلامی مورد تایید است بحث پوشش و حدود آن در فقه جایگاه مستقلی نداشته و فقط در دو مورد مطرح شده است. در نماز که یکی از مقدمات و شرایط نماز است، پژوهش حاضر با هدف بررسی ادله فقه مذاهب خمسه در حد پوشش زنان در نماز و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمام فقهای اهل سنت اصل وجوب پوشش بدن زن را واجب شمرده و بر آن ادعای اجماع نموده اند و در مذهب جعفری زن باید در هنگام نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته میشود و دستها تا موج لازم نیست اما برای اینکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده باید مقداری از صورت و قدری پایین تر از مچ دست و پا را هم بپوشاند.

 

 

واژگان کلیدی: پوشش زن، نماز، ادله فقهی، پوشش، مذاهب خمسه

 

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات گرایش حج و زیارت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران. mehri.zaree63@gmail.com.

[۲] استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. ebadi@shmu.ac.ir.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
56 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: