علیرضابیرجندی[۱]

چکیده

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است.انتخاب وزیران از سوی رئیس‌جمهور و استیضاح آنان توسط مجلس، از اهرم‌های مهم تعامل و توازن قوا محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مرور شرایط حقوقی حاکم بر انتخاب، عزل و استیضاح وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بدین منظور، منابع کتابخانه‌ای اعم از قانون اساسی، متون حقوقی، پژوهش‌های پیشین و رویه‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد چارچوب کلی این فرایندها در قانون اساسی مشخص شده است اما معیارها و ضوابط دقیق در قوانین عادی تعریف نشده است. در نتیجه تدوین آیین‌نامه‌ای جامع در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: مسئولیت سیاسی نظارت مجلس شورای اسلامی، انتخاب وزیران ، عزل وزیران ، استیضاح وزیران، هیئت وزیران.

[۱] – دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران . Alireza.birjandi@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
93 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: