طاهره اکبری[۱]

چکیده

تحکیم صلح مجموعه­ای است در هم تنیده از فعالیت­هایی که از لحاظ نظری فاقد مبنای حقوقی روشن در منشور ملل متحد، ولیکن به لحاظ عملی و تجربی مهمترین ابزار قابل دسترس برای تامین حفظ اصلح و امنیت بین المللی می­باشد، در حالی که تحکیم صلح یک رهیافت عملی برای حفظ اصلح و امنیت بین المللی است و نمی­توان دست آوردهای مثبت آن را انکار نمود. در میان ارکان سازمان ملل متحد، مجمع عمومی رکن فراگیر سازمان ملل متحد است و نقش ثانویه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بعد از شورای امنیت دارا می باشد. شورای امنیت، مسئولیت اصلی حفظ صلح را دارد ولی این مسئولیت انحصاری نیست و عدم توانایی شورای امنیت در اتخاذ اقدامی فوری در بحران­های بین المللی، مانع از آن نخواهد بود که سازمان ملل متحد به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل ننماید. به طور کلی اقدامات مجمع عمومی زمانی اثربخش خواهد بود که کلیه دولت­های عضو، حقوق و اختیارات مجمع عمومی، را به رسمیت شناخته و کشورهای قدرتمند به آراء کلیه کشورهای عضو بیشتر از منافع خود اهمیت دهند.

 واژگان کلیدی: مجمع عمومی، مسئولیت، صلح، امنیت، سازمان ملل متحد

[۱] – کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
99 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: