زهرا شیخی[۱]

چکیده:

یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن،  دسترسی به متهم می باشد.  از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرار های پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را  به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیش­بینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تأمین کیفری،  گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی­المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و  با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گام­های مثبتی بردارد.

واژگان کلیدی: اصل تناسب، تحقیقات مقدماتی، حقوق شهروندی متهم، شخصیت متهم، قرار تأمین کیفری.

[۱] – کارشناش ارشد حقوق. Z.sheikhi67@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
348 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: