فقه و حقوق معاصر
سال دوم، شماره سوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۵