برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با راهنمایی دکتر علی اکبر محمدزاده

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومیدانشجوی کرار الحدروای به زبان عربی با راهنمایی دکتر علی اکبر محمدزاده در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دانشجوی محترم، دکتر علی اکبر محمدزاده(رئیس مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت)، دکتر مسعودی(رئیس دانشگاه علوم قران و حدیث)، دکتر رحمانی زروندی(عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب) و دکتر حسین عندلیب(قائم مقام رئیس مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ وعقلانیت) و جمعی از میهمانان عراقی و ایرانی برگزار گردید دانشجوی محترم به دفاع از پایان نامه خود پرداخت و دکتر علی اکبر محمدزاده از محسنات پایان نامه مزبور که در حوزه حقوق اداری میباشد مطالبی را بیان کردند. این پایان نامه با درجه عالی به تایید هیات داوران رسید.

سایر اخبار: