مرکز آموزشی پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور تبریز به جمع حامیان علمی پنجمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق ، اقتصاد و مدیریت پیوست

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت، مرکز آموزشی پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور تبریز به جمع حامیان علمی پنجمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق ، اقتصاد و مدیریت پیوست. بر اساس نامه شماره ۵۵/۰۰/۳/۳۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ جناب آقای همت زاده رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور تبریز به جمع حامیان این کنفرانس پیوست.

سایر اخبار: