فقه و حقوق معاصر
سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان ۱۳۹۸