فصلنامه فقه و حقوق معاصر
سال پنجم، شماره دهم، زمستان ۱۳۹۸