شهرام طايفه شهاب[۱]

چكيده:

در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوي انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوي كه اگر فضانوردي از فضا به پوشش گياهي زمين و جنگل‌ها بنگرد آن را فقير خواهد يافت چرا كه به هر ميزان كه جمعيت انسان‌ها افزايش مي‌يابد از تعداد درختان و تراكم جنگل‌ها كاسته مي‌شود. هدف اين تحقيق آشنايي با علل و عوامل تخريب جنگل‌ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بيان رهنمودهاي حقوق بين‌الملل در پايداري جنگل‌ها خواهيم پرداخت يافته‌هاي تحقيق ثابت مي‌كند كه نوع رفتار كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه با جنگل‌ها كاملاً متمايز از هم است در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته هر روز بر ميزان كاشت درخت و پايدارسازي جنگل‌ها افزوده مي‌شود و لذا در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامين نيازهاي بودجه‌اي و افزايش قدرت چانه‌زني در اقتصاد جهاني از ميزان درختها و پوشش جنگل كاسته مي‌گردد و هدف حقوق بين‌الملل محيط زيست تغيير اين موازنه در كشورهاي اخير است.

واژگان كليدي: حقوق بين‌الملل محيط زيست، درختان، جنگل‌ها، توسعه پايدار، سازمان ملل متحد

 

[۱] – دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.

Shahab898@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
8,859 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: