محمّدرضا سبزی[۱]

محمّدمهدی کریمی نیا[۲]

چکیده

احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز می‌ باشد. احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بعد در نظر می‌ گیرند از یک زاوایه آن را در قالب فردی، اجتماعی  و سیاسی (عملکرد مسئولین و سازمانها) تقسم بندی می‌ کنند. جرم اغلب مانعی بزرگ در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌ رود، زیرا تمایل به افزایش عدم اطمینان اقتصادی، دلسردی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و فرصت‌های شغلی جدید و فرسایش حاکمیت قانون دارد. در عین حال، عدم رشد اقتصادی در ارتباط با نابرابری اقتصادی و اجتماعی بالا، باعث افزایش سطح جرم و خشونت می‌ شود. پیشگیری از وقوع جرم‎ ‎و آسیب‌های اجتماعی فواید زیادی دارد من جمله هزینه‌های پیشگیری با کاهش جرم و‎ ‎ناامنی و معضلات دیگر را جبران می‌‌کند و موجب کاهش بی عدالتی می‌‌شود، کاهش هزینه‌های‎ ‎اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی‌ را به همراه دارد‎.

کلید واژه ها:  پیشگیری از جرم، عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، پیشگیری اجتماعی، قسط

[۱]. دانشجوی سطح چهار (دکتری)، رشته قرآن و مستشرقان، مرکز تخصّصی امام علی علیه السلام، قم، ایران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، نویسنده مسؤول،

mohamadrezasabzi950@yahoo.com

[۲]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم، kariminia@quran.ac.ir

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
172 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: