حامد یزدانی[۱]

صادق طهوری (نوروزی)[۲]

محمّدمهدی کریمی نیا[۳]

چکیده

یکی از مسائل فقهی – حقوقی،  «حکم تلف عین در زمان خیار» است. اين مساله در عقود لازم مطرح است؛ بدین صورت که مي توان گفت: این مساله در  عقود لازم در بحث خيارات دارای نقش موثری است که آیا با تلف عین حق خیار ساقط می شود یا خیر؟ مفاد، اقوال، ادله، دامنه، آثار و قواعد مرتبط با اين  مساله از منظر فقیهان و دیدگاه های موجود در این مساله  بررسي نشده و لذا خلأ نبودِ دیدگاه واضح و واحد  نسبت به حکم «سقوط و عدم سقوط به سبب تلف عین در زمان خیار» قابل توجه می باشد. بر اين اساس، تحقيق حاضر به دنبال  تبیین این مساله از منظر فقیهان امامیّه و قانون مدنی ایران می باشد و این که ادله موجود در صورت تعارض با سایر دلیل ها، چگونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و می توان سؤال های پیرامون آن را پاسخ داد و از این طریق، نقاط ضعف و قوّت دلیل و نیز دامنه شمول آن مورد توجه واقع می شود.

واژگان کلیدی:  عقدلازم ، عقدجائز، خیار، فسخ، انفساخ، تلف عین

[۱]. دانش پژوه سطح چهار (دکتری)، رشته فقه و اصول، حوزه علمیّه قم، نویسنده مسؤول، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، hamedyazdani3312@gmail.com

[۲]. دارای مدرک سطح چهار (دکتری)، رشته فقه و اصول، از حوزه علمیّه قم، استاد دروس سطوح عالی و خارج فقه و اصول،  در حوزه علمیّه قم، ایران، پژوهشگر، Sadegh.Tahori@gmail.com

[۳]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم، kariminiya2003@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
15 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: