محمد امیری کرگانی[۱]

چکیده

تحقق شهروندی نقش دارد، عقیده است که از آن به کلیت اسلام یاد می‌شود و مذاهب و نحله‌ها و تفاوت‌های فرهنگی، نژادی، رنگ و خون و مانند آن نقشی در تحقق شهروندی و عدم آن ندارد. شهروندی رابطه ایی است که بین فرد و حکومت وجود دارد و رابطه ایی دو طرفه است که در برگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف می باشد اساسا مشارکت مردم در قانون گذاری مهمترین مظهر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شمار می رود بدین لحاظ از اهمیت برخوردار است . در ایران گرچه امکان استنباط کلی این مشارکت از اسناد حقوقی بالادستی وجود دارد، اما سازوکارهای این قسم از مشارکت در وضع مقررات محلی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نحیف است.

واژگان کلیدی : شهروند ، قانون گذاری ، جنبه های حقوقی.

[۱] – دانشجوی دکترای حقوق عمومی (Ph.D).

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
96 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: