صمد عالی[۱]

چکیده

اصولاً مفهوم نژادپرستی تداعی کننده این است که یک نژاد خود را برتر از سایر نژادها تلقی می‌کند. این مفهوم امروزه از مهمترین انواع تبعیض در جهان قلمداد می‌شود نوشته مهم تبیین این مسئله ای می باشد که مفهوم نژادپرستی هیچگاه در طول تاریخ به مثابه یک ایدئولوژی نبوده بلکه همواره امر نهادینه تلقی شده است. از طرفی آغاز نژادپرستی را باید با تجارب برده داری در و زور سرمایه‌داری همزمان دانست.

نژاد پرستی یعنی برخی از افراد بر این باور باشند که به سبب تعلق به نژاد خاصی از برتری نسبت به سایر انسان ها برخوردار اند، که این گونه عقاید سبب می گردد تا تبعیض نژادی رخ دهد. بنابراین برای مواجهه با چنین آسیب های اجتماعی همواره بشر و جامعه بشری به این فکر بودند که چه گونه می توانند برای جلوگیری از این آسیب اجتماعی اقدام نمایند. از این رو یکی از مواردی که به بررسی تبعیض نژادی و رفع آن پرداخته است، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی می باشد که وظایف و اختیارات دولت ها را در خصوص تبعیض نژادی تبین نموده و نحوه برخورد با آن را مشخص نموده است. لذا ما در این مقاله در صدد بررسی و تبیین وظایف و تعهدات دولت ها در خصوص تبعیض نژادی و رفع آن از دیدگاه کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی می باشیم. با این حال ما در این پژوهش به حقوق و تکالیف دولت هایی که در مبارزه با نژاد پرستی می باشند می پردازیم.

کلید واژه ها: نژادپرستی، دولت های مبارز، تکالیف.

[۱] – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
66 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: