علیرضا بیرجندی[۱]

 

چکیده

ضرورت تفسیر در عالم حقوق همواره در مواقعی بروز می‌کند که احتیاج به فهمی جدید یا درکی درست و دقیق از یک متن قانون يا سند حقوقي بروز می‌کند. قانون اساسي با وجود اهميت و جايگاه سياسي اش به عنوان سمبل يا سند ميثاق ملي و نيز ارزش حقوقي بالاي آن كه نسبت به ساير قوانين موضوعه به آن برتري مي بخشد از نياز به تفسير مستثني نيست. درواقع اگر شان وجايگاه حقوقي وسياسي قانون اساسي استمرار وحفظ ثبات هنجارهاي مندرج درآن را ايجاب مي كند، تفسير یکی از شيوه های تضمين اين امر است تا مبادا اصول و هنجارهاي مندرج در آن درپيچ وخم تحولات زمانه، كارايي و قابليت اجرايي خودرا از كف بدهد. البته دراين ميان ابدا نباید از نقش نظام حقوقي-سياسي كشور در تعيين نوع وماهيت اين روش ها وسازوكارها غافل بود.  دراین مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی با بررسي سازوکار و رویه های تفسیری قانون اساسي و نهاد قانوني مفسر قانون در نظام حقوقي ايران ميپردازيم

کلید واژه ها: تفسیر، مفسر قانون، قانون اساسی ، شورای نگهبان.

[۱] -دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
81 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: