احمد سزاوار[۱]

چکیده:

حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهاي آن کشور مشخص می کند مرز حدفاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهاي خارج از حاکمیت ملی است. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حائز کمال اهمیت است. یکی از اختلافات مهم بین المللی اختلافات مرزي است. اگرچه طبیعت این منابع به گونه اي است که مرزهاي سیاسی کشورها را نادیده می گیرد ولی براي تأیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداري از این منابع به نوعی با مرزهاي کشورهاي ذي ربط با منابع طبیعی موردنظر در ارتباط است. در اساس، بین المللی بودن موضوع مورد بحث به خاطر عنصر مرزي است که منابع در نقطه تلاقی آن قرار می گیرند یا از آن ها عبور کرده و از کشوري به کشور می روند، مسئله مورد توجه تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهاي آن ها استقرار یافته و هر یک می توانند با عملیات حفاري از قسمت خود از منبع مشترك نفت یا گاز بهره برداري کنند.

واژگان کلیدی: منابع نفت و گاز، مرز بین المللی، منابع مشترک، حقوق بین الملل.

[۱] – استاد دانشگاه و دانش آموخته دکتری حقوق. Sezavara745@gmail.com

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
220 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: