فقه و حقوق معاصر
سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۶