فصلنامه فقه و حقوق معاصر
سال ششم، شماره سیزدهم، پاییز ۱۳۹۹