مرضیه‌سادات سجادی[۱]

 سید احمد موسوی[۲]

چکیده:

این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیری بر عملکرد جمهوری اسلامی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکا‌رهایی برای رفع تعارضات میان قوا و افزایش کارآمدی نظام سیاسی ایران بوده است. فرضیه طرح شده نیز با عنایت به روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی چنین است؛ در نظام ایران ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام وجود دارد که آن را از تمهيدات حقوقي و سياسي به کار برده شده توسط سایر نظام های سیاسی متمایز می‌کند، کنترل و مهار دوگانه‌ی قدرت، قوت نظام سیاسی ایران را می­‌رساند. در پایان نتیجه‌گرفته‌ایم با رجوع به خصیصه‌ی عمده‌ی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت می­‌شود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلاف‌نظر‌ها بین دستگاه‌های اجرایی می‌شود و انتظار می‌رود تعارضات میان قوه‌ای در برخی از حوزه‌ها و اصول قانون اساسی که نیازمند بررسی و ابهام‌زدایی قانونی است با راهکارهایی که در مقاله  به آن اشاره می‌شود حل و فصل گردد.

واژگان کلیدی: تفکیک قوا، عملکرد، جمهوری اسلامی ایران، قوت، ضعف

 

[۱] – استاد معارف و دانش‌آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی تهران.   sajadi1391@yahoo.com

[۲] – دانش‌آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل،دانشگاه خوارزمی تهران. mosavi.shosh@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
226 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: