مینا اصل محمودی [۱]

چکیده

روانشناسان افرادی هستند که روح و روان اشخاص را درمان می کنند.اما در موقعیت هایی این امکان وجود دارد که این افراد هم مرتکب جرایمی گردند که بالتبع آن ، دارای مسئولیت کیفری هستند.متاسفانه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که بدون تردید اهمیت و فوریت جرایم این صنف و تاثیراتی که به جا می ماند ، نشان می دهد که لازم است رژیم دادرسی افتراقی تعیین شده و به این موضوع بیش از پیش توجه شود.با توجه به اهمیت این موضوع ، در این مقاله به واکاوی وضعیت و چگونگی مسئولیت کیفری روانشناسان با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : مسئولیت ، مسئولیت کیفری ، روانشناسان

[۱]  دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد مراغه.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
313 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: