فقه و حقوق معاصر
سال چهارم، شماره ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۷

۶.وضعیت حقوق زنان پس از ازدواج در قوانین موضوعه ایران

سید محمد حسین سادات چاوشیان[۱]                                                                     سمیه شهرابی فراهانی[۲]   چکیده حقوق زنان در همه جوامع و دوران‌ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی‌های فرهنگی جامعه و

متن کامل...