انتشار کتاب الکترونیکی «سیصد پرسش، سیصد پاسخ از قرآن» به کوشش: مرتضی عندلیب

معاونت پژوهشی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت از انتشار کتاب الکترونیکی «سیصد پرسش، سیصد پاسخ از قرآن» به کوشش جناب آقای مرتضی عندلیب خبر داد و گفت: این کتاب به پاسخ سیصد پرسش مهم و کاربردی پرداخته است و بدون تطویل و طولانی کردن جواب به صورت صریح از قرآن کریم پاسخ پرسش ها را استخراج کرده است. بزودی تمام متن کتاب فوق الذکر در سایت مرکز قرارداده خواهد شد.

سایر اخبار: